Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65

Uitnodiging ALV en notulen vorige ALV

zaterdag 25 september 2021

Algemene Ledenvergadering

Datum: 11 oktober 2021 Tijd: 19.30u Locatie: Sporthal de Schalm, zaal 5

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Notulen ALV 2020
 3. Terugblik hoofdbestuur
 4. Terugblik commissies
 5. Financieel jaarverslag en kascontrole
 6. Jubilea
 7. Ereleden, leden van verdienste, Jan Wigger Trofee
 8. Pauze
 9. Begroting 2021-2022 en contributievoorstel
 10. Verkiezing HB - Aftredend Esmee Huzen (niet herkiesbaar) - Aftredend René Bosch (niet herkiesbaar) - Aantredend Caroline Velers - Aantredend Bas Ekkelboom

11 Rondvraag

 1. Sluiting

 

Notulen digitale ALV 30 november 2020                               

 

Actiepunten
1 Opening In verband met de Corona pandemie is de ALV in 2020 gehouden in november. Tevens werd er voor gekozen om deze digitaal te houden zodat de leden niet fysiek aanwezig hoefden te zijn.
2 Stilte moment voor overleden leden binnen onze vereniging We hebben tijdens de vergadering een moment stil gestaan bij het overlijden van Frans Siewes en Annie Eissink.
3 Notulen ALV 2019 De notulen van de ALV van 14 oktober 2019 zijn tijdens deze ALV goedgekeurd.
4 Terugblik hoofdbestuur We zijn zeer verheugd te noemen dat met ingang van seizoen 2020-2021 Lammerink Installatiegroep de nieuwe naamgever van onze vereniging is. Zij zijn samen met Springendal en WH lease de sponsor van onze vereniging.We zijn een traject gestart, onder leiding van Fons van der Logt en een aantal leden, om een aantal zaken (bijv. normen en waarden) verder te optimaliseren. Dit is door de pandemie helaas stil komen te liggen. Dit zal, zodra dit weer mogelijk is, opgepakt worden.   Hopelijk kunnen we snel weer in de zaal beginnen!
5 Terugblik commissies
 • Technische commissie:
Frank Leussink heeft tijdens het seizoen de taken overgenomen van Gerrit Wolberink als hoofd TC.
 • Jeugdbestuur:
Waar het jeugdbestuur zich onder andere voor inzet is het begeleiden van de CMV wedstrijden door de zaalwacht zelf te draaien. Om de jeugd in dit rare seizoen ook buiten de wedstrijden te plezieren hebben we het seizoen 2019-2020 afgerond met een gezellige spelletjesmiddag bij KOSC. Speerpunt van het jeugdbestuur zal het werven van nieuwe leden zijn.
 • Recreatiecommissie:
Geen opmerkingen  
 • Kledingcommissie:
 
 • Communicatiecommissie:
Deze commissie is dit seizoen in het leven geroepen. Enthousiaste leden hebben de koppen bij elkaar gestoken om alles rondom communicatie in goede banen te leiden.
 • Sponsorcommissie:
 
 • Wedstrijdcommissie:
Rita Leussink neemt de functie van René Bosch over die afgelopen jaar nog figureerde als wedstrijdleiding in de ochtend. We wensen Rita veel succes! Jan en Ria Eertman blijven de taak vervullen als wedstrijdleiding in de middag. Melanie Eertman- Grob zal m.i.v. het nieuwe seizoen stoppen met haar functie als wedstrijdsecretariaat. Fabian Geerdink biedt zich direct aan om met haar mee te gaan kijken. Opbouwploeg dames 1:
 • Materiaalcommissie:
In de opbergruimtes zijn markeringen aangebracht, zodat duidelijk is waar alles hoort te staan. Voor zover bekend is zijn alle teams voorzien van voldoende ballen. Mocht dit niet zo zijn, dit gemeld worden bij Henk Huzen.
 • Kantine:
 
 • Activiteitencommissie:
 
 • Secretariaat:
Tijdens de vergadering is benoemd dat het verslag ontbrak. Tijdens de vergadering is hier op ingehaakt door Marianne ten Oever (ledenadministratie). Op dit moment telt de vereniging … leden. Marianne is nog aan het uitzoeken hoeveel steunende leden onze vereniging heeft. Dit i.v.m. de overdracht van de werkzaamheden die Frans Siewes jarenlang heeft verricht.   Het HB heeft ondanks dat er niet fysiek vergaderd kon worden dit maandelijks online voortgezet.
6 Financieel jaarverslag en kascontrole Door Corona zijn bepaalde zaken anders gelopen dan jaren ervoor. Er zijn een heleboel inkomsten gemist, maar gelukkig hebben (bijna) alle leden en sponsoren hun contributies betaald. We maken een kleine winst dit jaar.Mike de Winder en Irma Eissink hebben dit seizoen de kascontrole uitgevoerd en akkoord bevonden. Mike geeft aan dat Ronald goed weet wat hij doet. Hij heeft, samen met Karin Kamphuis, de zaken goed op orde.   Mike de Winder wordt vervangen door Jantine Nollen.
7 Begroting 2020-2021 en contributievoorstel De begroting wordt goedgekeurd. Er is besloten geen contributieverhoging door te voeren i.v.m. Corona.
8 Scheidsrechters aanleveren Ruud Hesselink geeft (opnieuw) aan dat we op zeer korte termijn scheidsrechters nodig hebben zodat we op de niveaus kunnen blijven spelen zoals we nu doen. Teams moeten worden aangesproken op hun leveringsplicht.Advies is: ga de teams langs om dit voor te leggen. De mensen die hiervoor nodig zijn, zijn niet op de ALV aanwezig.
9 Aftredend hoofdbestuur René van Kuilenburg (voorzitter) moet helaas stoppen vanwege een nieuwe baan in Den Haag.Gijs op de Weegh (communicatie) stopt helaas ook.
10 Toetredend hoofdbestuur René Bosch treedt toe tot het hoofdbestuur als contactpersoon van de sponsorcommissie.In Matthijs Bult is de opvolger van René van Kuilenburg gevonden. Matthijs zal worden benoemd in een buitengewone ALV.
11 Jubilarissen 25 jaar lid; Van harte gefeliciteerd!
 • Ria Luft
 • Irma Arens
Lid van Verdienste Karin Kamphuis is benoemd tot lid van verdienste vanwege haar vele werkzaamheden die ze binnen de vereniging verricht.René van Kuilenburg is ook benoemd tot lid van verdienste om hem nog extra te bedanken voor alles wat hij voor de vereniging betekend heeft.
Jan Wigger trofee Het BE- team is dit jaar de winnaar van de Jan Wigger trofee. Dit omdat we zeer trots zijn als vereniging op dit team met hun trainers Anne Arens en Marc Oude Egbrink.
Rondvraag
 • Swenja Weiss- Jonkman
vraagt of we elkaar weer willen aanspreken op het gebruik van de ‘druppels’.
 • Tom Middel
vraagt zich af hoe we als bestuur omgaan met de ouders die meeluisteren en geen stemrecht hebben. Alle online aanwezigen zijn bijgehouden. De stemmingen die er waren, waren zo unaniem dat die enkele persoon zonder stemrecht, geen verschil heeft gemaakt.
 • Gerard Leussink benoemt dat Danae ten Oever stopt als coördinator zaaluren.