Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65

Kledingreglement

Er wordt gewerkt aan een nieuw kledingreglement.Bij onduidelijkheden graag contact opnemen met de kledingcommissie (zie https://www.setup65.nl/kader).

Algemeen

Springendal Set-Up ’65 verstrekt kleding aan de speelsters/spelers met ingang van 2017-2018. Deze kleding wordt in bruikleen verstrekt en daarom vindt er een contributieverhoging plaats van € 12,00 per seizoen. De kleding is eigendom van Springendal Set-Up ’65 en wordt ieder seizoen aan de speelsters/spelers in bruikleen gegeven. Aan het eind van het seizoen wordt via de teamverantwoordelijke (aanvoerder/trainer/coach) aangegeven om de kleding inclusief tas en uitgifteformulier weer in te leveren bij de kledingcommissie. Het is wenselijk om voor inlevering te controleren of het aantal overeenkomt met de uitgifte. Zoniet, dan dit direct melden bij de kledingcommissie.

Regels gebruik kleding

Aangezien de wedstrijdkleding geen eigendom van de speler is, is het goed te weten welke regels gelden bij gebruik van de kleding. Voor het gebruik van de kleding gelden de volgende regels:

  • De kleding, bestaande uit een shirtje en een broekje, zijn alleen te gebruiken op de wedstrijddagen tijdens de wedstrijden en tijdens een toernooi. Dus nooit de kleding gebruiken op de trainingsdagen en ook niet in de vrije tijd!
  • Zonder toestemming van het bestuur mogen geen teksten, zoals rugnummers, namen en emblemen zelf worden aangebracht.
  • Kleding dient volgens de wasvoorschriften gewassen te worden (zie hieronder). Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat kan men door Springendal Set-Up ’65 aansprakelijk worden gesteld (nieuwe set kleding). Advies is om alle kleding gezamenlijk te wassen en dit te laten rouleren in het team.
  • Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speelster/speler te worden gemeld bij de kledingcommissie. Voor deze schade aan de kleding zal de speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. Dit alles ter beoordeling van de kledingcommissie.
  • Bij vermissing van kleding dient dit ook direct gemeld te worden bij de kledingcommissie. Wanneer dit door eigen schuld heeft plaatsgevonden, zal er een vergoeding worden gevraagd voor de aanschaf van een nieuw kledingstuk.
  • Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er kledingstukken ontbreken of als er sprake is van schade worden de kosten voor vervanging in rekening gebracht bij de betreffende speelster/speler. Zie hiervoor de vergoedingsregeling.
  • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de kledingcommissie.

Vergoedingsregeling

Voor zoekgeraakte of door eigen toedoen beschadigde kleding zullen onderstaande prijzen worden gehanteerd:

  • Shirt € 30,00
  • Broekje € 15,00